fbpx

Ang mga CFD ay kumplikadong mga instrumento at mayr mataas na peligro na mawala nang mabilis ang pera dahil sa leverage. Dapat mong isaalang-alang kung kaya mong harapin ang mataas na peligro ng pagkawala ng iyong pera. NAKUHA KO

Ang mga CFD ay kumplikadong mga instrumento at mayr mataas na peligro na mawala nang mabilis ang pera dahil sa leverage. Magbasa ng higit pa

Form ng Reklamo

Ito ang kailangan mong kumpletuhing form kung nais mong magsumite ng reklamo sa Phoenix. Para sa karagdagang tulong sa pagkumpleto nito, mangyaring makipag-ugnayan sa isa sa aming mga kinatawan ng suportang pangkliyente sa [email protected].

Mangyaring kumpletuhin ang form at i-click ang “Isumite ang Iyong Reklamo” sa ibaba upang agaran at awtomatikong maisumite ang iyong reklamo sa Phoenix LTD. Mangyaring unawain na nakareserba sa Kompanya ang karapatang hindi tumanggap ng anumang reklamong isinumite sa ibang paraan o pamamaraan (hal. telepono, atbp.).

Kumpleto, napapanahon, at wastong impormasyon ang dapat ipamahagi sa Phoenix LTD sa layunin ng pag-imbestiga at pagsuri ng iyong reklamo. Mangyaring unawan na ang form ng pagreklamo sa ibaba ay indikatibo at hindi kumpleto. Maaaring humiling ng karagdagang impormasyon at/o paglilinaw ang Phoenix LTD tungkol sa iyong Reklamo. Bukod dito, maaaring hilingin ng Phoenix LTD na magsumite ka muli ng panibagong reklamo kung naniniwala itong kinumpleto mo at/o pinalsipika mo ang iyong pormularyo ng pagreklamo.

Sisikapin ng Phoenix LTD na tugunan ang iyong reklamo sa batayan ng mabuting pananampalataya, pagiging patas, at pagsasagawa ng mga hakbang na naaayon sa mga gawi ng pamilihan.

Phoenix LTD Client Complaint Form

Part I. Client Details

Fields marked with an asterisk (*) are mandatory.

Part II. Complaint Details

*Please provide below the name(s) of the contact person(s) of Phoenix LTD at the time of your complaint:

*Please provide a Summary of your complaint in the space provided below. Please try to justify the disputed amount and/or include details that will facilitate the Company in investigating your complaint.

* When did the issue you are complaining about take place?

* When did you first notice that there might be a problem?

Please attach together with this form any supporting evidence to your claim that will facilitate the Company's investigation of your complaint.


*I hereby certify and confirm that to the best of my knowledge, the information furnished above is true, accurate, correct and complete.


I acknowledge that Phoenix LTD will give proper notification about my complaint within five (5) days from the receipt of my complaint and provide me with a unique reference number. The unique reference number should be used in all your future contact with the Company, the Seychelles Financial Services Authority (FSA) regarding the specific complaint. We shall make every effort to investigate your complaint and provide you with the outcome of our investigation within thirty (30) days from today. In case additional information is required, you shall be contacted by one of our officers. If the Complaint is more complex and takes longer than thirty (30) business days to resolve, we will communicate the reasons for the delay. Please note that in order to expedite the investigation we require/request your full cooperation. Please refer to the “Complaint Info'' page for further details on the issue. *