fbpx

CFD คือตราสารที่ซับซ้อน และมาพร้อมกับความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีเลเวอเรจ คุณต้องพิจารณาว่าสามารถแบกรับความเสี่ยงสูงของการสูญเสียเงินของคุณหรือไม่ เข้าใจแล้ว

CFD เป็นตราสารนี้ที่ซับซ้อน และมาพร้อมกับความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีเลเวอเรจ อ่านเพิ่มเติม

การร้องเรียน

ขั้นตอนการร้องเรียนของลูกค้า

Phoenix Limited ใช้งานขั้นตอนในข้อร้องเรียน เพื่อให้มั่นในได้ว่า ข้อร้องเรียนต่างๆที่อาจจะเกิดจากความสัมพันธ์ของเรานั้น จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และทันเวลา บริษัทได้รับอนุญาตและกำกับดูแลโดยหน่วยงานบริการทางการเงิน (FSA) ของเซเชลส์ด้วยหมายเลขใบอนุญาต: SD113 หมายเลขทะเบียนของ Phoenix LTD คือ 8430083-1

1. การส่งข้อร้องเรียนของคุณ

หากต้องการส่งแบบฟอร์มข้อร้องเรียน (คลิกจากลิงค์ด้านล่าง) โปรดทราบว่า บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่รับข้อร้องเรียนผ่านทางวิธี หรือช่องทางอื่น (เช่น โทรศัพท์ เป็นต้น) โปรดใช้งานลิงค์ต่อไปนี้เพื่อไปยังแบบฟอร์มข้อร้องเรียน

หรือติดต่อ: [email protected]

เมื่อข้อร้องเรียนได้ถูกส่งเรียบร้อยแล้ว แผนกการปฏิบัติตามกฎของบริษัทจะดำเนินการ และตรวจสอบข้อร้องเรียนของคุณ จากนั้นจะทำการติดต่อคุณ

2. การรรับทราบข้อร้องเรียน

เราจะทำการรับทราบข้อร้องเรียนภายในห้า (5) วัน นับจากวันที่ได้รับข้อร้องเรียน และจะส่งหมายเลขอ้างอิงเฉพาะของข้อร้องเรียนให้แก่คุณ หมายเลขอ้างอิงเฉพาะนี้จะถูกใช้งานเมื่อมีการติดต่อกันในอนาคตกับบริษัทและหน่วยงานบริการทางการเงิน (FSA) เกี่ยวกับการร้องเรียนเฉพาะ

3. การจัดการกับข้อร้องเรียน

​เมื่อเรารับทราบข้อร้องเรียนของคุณแล้ว เราจะทำการตรวจสอบอย่างละเอียด สืบค้นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับข้อร้องเรียนของคุณ และจะพยายามดำเนินการโดยไม่ล่าช้า เราอาจทำการสอบสวนข้อร้องเรียนของคุณ และแจ้งผลลัพธ์ให้ทราบภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ส่งการต้องเรียน ในช่วงกระบวนการการสอบสวนดังกล่าว เรายังแจ้งให้คุณทราบเป็นระยะว่าข้อร้องเรียนไปถึงขั้นตอนไหน หนึ่งในเจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อคุณโดยตรง (เช่น สื่อสารทางอีเมล หรือโทรศัพท์) เพื่อแจ้ง (หากจำเป็น) เกี่ยวกับคำชี้แจงและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของคุณ เราขอให้คุณให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพื่อทำให้กระบวนการสอบสวนรวดเร็วขึ้น และเพื่อแก้ปัญหาได้เร็วที่สุด หากการร้องเรียนมีความซับซ้อนมากขึ้นและใช้เวลาในการแก้ไขนานกว่าสามสิบ (30) วันทำการ เราจะแจ้งสาเหตุของความล่าช้า โปรดทราบว่าเราต้องการ/ขอความร่วมมืออย่างเต็มที่จากคุณเพื่อทำให้การตรวจสอบรวดเร็วยิ่งขึ้น

โปรดทราบว่า บริษัทจะพิจารณาข้อร้องเรียนนั้นว่าสิ้นสุด และยุติการสอบสวนที่เกี่ยวข้อง หากคุณไม่ได้ตอบกลับภายในสาม (3) เดือน นับจากวันที่ส่งข้อร้องเรียน เมื่อเรามีผลลัพธ์แล้ว เราจะแจ้งให้คุณทราบ พร้อมด้วยคำอธิบายเกี่ยวกับสภาวะและมาตรการการแก้ไขปัญหาที่เราจะใช้เพื่อดำเนินการ (หากใช้งานได้)

phoenix logo
phoenix logo

A. รายละเอียดการติดต่อสำหรับข้อร้องเรียน:

เมื่อข้อพิพาทระหว่างบริษัทกับผู้ร้องเรียนไม่สามารถระงับได้ด้วยขั้นตอนอย่างเป็นทางการของบริษัท ลูกค้าสามารถหาช่องทางอื่นเพื่อยื่นคำร้องเรียนของตนเองได้หากมีการดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมโดยบริษัท การร้องเรียนของลูกค้าถูกปฏิเสธโดยบริษัทและ/หรือยังไม่ได้รับการแก้ไข ผู้ร้องเรียนอาจขอยื่นอุทธรณ์ต่อ FSA เพื่อดำเนินการบังคับใช้ที่จำเป็น ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ FSA https://fsaseychelles.sc/complaint-handling และด้านล่าง:

หน่วยงานบริการทางการเงิน (FSA):

ผู้ร้องเรียนจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มการจัดการข้อร้องเรียนก่อนที่หน่วยงานบริการด้านการเงินจะตรวจสอบข้อร้องเรียนต่าง ๆ

ต้องระบุข้อมูลทั้งหมดที่ระบุในแบบฟอร์ม แบบฟอร์มการจัดการข้อร้องเรียนซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์ FSA สามารถส่งได้ด้วยหนึ่งในวิธีการดังต่อไปนี้:

1. ที่อยู่อีเมล: [email protected]
2. จดหมายอย่างเป็นทางการส่งถึง: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นโยบาย (หน่วยสารสนเทศและการสื่อสาร)
หน่วยงานบริการทางการเงิน
Bois De Rose Avenue
P.O Box 991, Victoria
Mahé, Seychelles
3. เข้าไปส่งยังหน่วยงานด้วยตัวเอง: Bois De Rose Avenue, P.O. Box 991, Victoria, Mahé, Seychelles
ลิงค์สำหรับแบบฟอร์มการจัดการเรื่องร้องเรียน https://fsaseychelles.sc/other-fsa-documents/complaint-form/download

คุณสามารถเก็บรักษาข้อร้องเรียนของคุณไว้กับหน่วยงานบริการทางการเงินได้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า FSA ไม่มีอำนาจในการชดใช้ค่าเสียหาย ดังนั้น จึงไม่ได้ตรวจสอบข้อร้องเรียนเป็นรายบุคคล เป็นที่เข้าใจกันว่าสิทธิของคุณในการดำเนินการทางกฎหมายยังคงไม่ได้รับผลกระทบจากการมีอยู่ หรือการใช้กระบวนข้อร้องเรียนใด ๆ ที่อ้างถึงข้างต้น